Saundaryalaharee

सौन्दर्यलहरी

by Dr Varanasi Ramabrahmam

दृष्टा मया अमितसौन्दर्यवती

प्रकृत्याः रमणीयसृष्टिः सा

 

ललितम् सरीरम् विकसितानि अङ्गानि

लावण्येन भासमाना सा अस्ति रतिदेवी

 

सुवर्णप्रतिमा सुन्दरकविता सा

संस्कृतभाषायाम् विदुषी सा अपरसरस्वति

 

तस्याः चारुरुचिरमन्दस्मितम् शुचिस्मितम्

पूर्णिमायाः कौमुदी इव आह्लाददायकम्

 

पूर्णचन्द्रनिभानना सा मधुरोष्ठा

बृहन्नितम्बविलसत् जघना सा

सुवर्णकुम्भयुग्माभसुकुचा सा

शृङ्गाररसाधिदेवता तारुण्यश्रीः सा

 

स्नेहमयी बन्धितवती माम्

मधुरभाषणेन मैत्रिण अनुरागेण

 

आकृष्टवती सा मम मनस्सूचिका

निजानुपम सौन्दर्यास्कान्तेन

देवमनोहरी सा हरितवती मम चित्तम्

लिखितवती तत्र कटाक्शेण अनुरागपङ्क्तयः

 

अङ्गाङ्ग सौन्दर्येण सा अमरकन्या

यव्वनभरिता सा शृङ्गार रसस्वरूपा

 

प्रणयव्रतफलशृति सा

प्रेम्णः सराग वीनाशृति सा

 

स्मरामि तस्यः सौन्दर्यम् आनन्देन

चिन्तयामि तस्यः शृङ्गारमूर्तीम् परवशेन

 

रासलीलाम् करोति मम मानसबृन्दावने

सा राध इव मम रागहृदकृष्णेन सह

 

तस्यः रमण्याः सरीरस्य अनुवणवः

सन्ति इक्शुकोदण्डस्य कुसुमास्त्राणि

 

भवति सफलानि वात्सायनकामसूत्राणि

तय सह परवशभरितायाम् सुरतायाम्

 

सा रम्यारामातनुलतानन्दने रन्तुम्

मम मनःप्रभवानलम् शमयितुम्

 

याचयामि ताम् सुन्दरीम् सखीम्

भवती रतिभिक्शाम् देहि रसानपूर्णेस्वरी इति

 

सौन्दर्यलहरी प्रेमवाहिनी सा

मम प्रणयिनी सा अमरसुखदायिनी

The Wave of Beauty

I have seen a woman of beauty infinite

The delightful handiwork of nature,

 

Of body delicate, of limb expansive

Alight with beauty, the divine Rati.

 

A golden sculpture she, a pretty verse

Learned in the refined languages, a second Saraswati.

 

Her smile, languid and endearingly bright

Like the joy-giving light on a full moon night

 

Her full-moon face with its sweet lips,

Broad of hip, generous of buttock,

Her breasts a pair of golden pitchers,

She is indeed the divine embodiment of the Srngara rasa, goddess of youth.

 

Loving she has bound me

With her delightful words, her affection and her passion.

 

She attracts my heart with love for her incomparable beauty

As a needle to a magnet.

Divine thief of hearts, she has stolen my senses

And on them has inscribed her passion in lines by her glances.

 

Beauty personified, a girl divine,

Full of youth she is aesthetic sensuousness incarnate.

 

The fruit of intense love-penance

She is the harmonious note of the lovingly tuned Veena.

 

With supreme bliss do I recollect her beauty

And under her sway think about her love-inspiring form.

 

She is Radha enacting the rasaleela in my inner Brindavana

Together with my love-filled heart playing the role of Krishna.

 

Every tiny portion of her sensuous figure

Is as a flower-dart from Ananga’s sugarcane bow.

 

When sating ourselves subservient with amorous sport

Vatsayana’s love-game instructions bear fruit.

 

To enjoy the pleasurable act of love with her soft creeper-body

And to soothe my fiery heart,

I will beg my pretty friend,

“Grant me the alms of love-making with you, my dear Rasaannapurneswari!

 

She is a wave of beauty, a stream of love,

My beloved who bestows immortal happiness.

Poem and translation by Dr Varanasi Ramabrahmam

Advertisements

2 Responses to “Saundaryalaharee”


  1. 1 Himanshu Pota September 3, 2008 at 6:03 pm

    भवतः कविता मह्यं रोचते| अपि सौदर्यलहिरी इति देवीस्तुतिः अपि अस्ति?

    हिमांशुः

  2. 2 Varanasi Ramabrahmam September 4, 2008 at 5:36 pm

    Thank you very much for your appreciative observations. But this is also “Devi Stuti” eva. Regards


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 207 other followers

Blog Stats

  • 389,257 hits

Updates

Advertisements

%d bloggers like this: