Vishnu Vaibhavam

विष्णु वैभवम्

Dr Varanasi Ramabrahmam

वसति मम् हृदये महाविष्णुः

रमयति माम् श्रिलक्ष्मिरमणः

करोति निर्मलम् ममांतरंगम्

पालयति माम् सदा परमात्मा हरिः

 

माधवसहितराधानृत्यम्

मम रागहृदयस्पन्दनम्

गायति मम् मानतदनुगुणम्

दिव्यगातं सत्कृष्ण्मयम्

 

स्मृतिः नारायणमयं स्मरणं

सिन्धुकन्यापतेः वैभववर्णनम्

शोकान् लुंठति गोपिका तापहरः

निवसति मानसवैकुंठेश्रिया सह

 

वाक् श्रीमयं स्वासनमेव

श्रीधरागमनं श्रीधरवीक्षितम्

फलम् पत्रम् पुष्पम् तोयमिव

परिणमन्ति अन्तःकरणानि मुकुन्दार्चने

 

प्रसारयति श्रीकटाक्ष्वीक्षणानि

सुखशान्तिमयीम् कर्तुम् जगतीम्

सन्ममहृदयम् विलसन् सदा

शान्ताकारः श्रीवल्लभः श्रीकृष्णः

 

तधि परम्ब्रह्म परमात्मा

परंधाम परम्पद परमार्थः

परम्ज्योति परःप्रकृतेः परमान्दन्दः

पद्मनाभः दामोदर अच्यतपुरुषोत्तमः

 

मम भावानि तन्मयानि

मम करणानि तद्युतानि

मम ज्ञनम् तदाभासम्

ममास्तित्वम् तस्य करुणा

 

विष्णुम् नमामि प्रज्ञानघनम्

जिष्णुम् स्मरामि शान्तस्वरूपम्

रोचिष्णुम् चिन्तयामि चिन्मूलम्

सहिष्णुम् ध्यायामि विश्वभर्तारम्

 

औँ अलनेल्मण्गा समेत श्रीवेण्कटेश्वरार्पणमस्तु

 

THE SPLENDOUR OF VISHNU

In my heart dwells Maha Vishnu,

Sri Lakshmi Ramana, who delights me

Purifies my inner-being

My eternal guardian, Paramatma Hari.

 

The raga of my throbbing heart

Is the dance of Radha and Madhava,

My mind keeps the beat

A divine song infused with Krishna.

 

The recollection of Narayana pervades my memory

The description of the greatness of the consort of Sindhu’s daughter,

He who relieves the cowgirls of passion’s fire, robs me of my grief

He abides with Sri in the Vaikuntha of my heart.

 

My speech, the very heart of my being, is infused with Sri

The movement of Sri and Dharaa is watched by Sridhara

My inner faculties become fruits, leaves,

Flowers and water while worshipping Mukunda.

 

He spreads the compassionate glance of Sri

To make the world prosperous and peaceful,

As my heart he shines eternally,

Peace-giver, the consort of Lakshmi, Sri Krishna.

 

He is Paramatma, Parabrahma, Parandhama, Paramapada,

Paramartha, highest beacon of that which is beyond nature, essence of pure joy,

Padmanabha, Damodara, the unshakeable Purushottama – the perfect being.

 

My thoughts and feelings are pervaded by Him

My intentions are one with Him

My knowledge is but a reflection of Him

My very existence is His grace.

 

I bow to all pervading Vishnu, the pure consciousness

I remember and recollect Jishnu, the victorious embodiment of peace,

I contemplate upon Rochishnu, the effulgent source of thought,

I meditate on Sahishnu, the patient bearer of the worlds, Jagannatha.

Poem and translation by Dr Varanasi Ramabrahmam

Advertisements

0 Responses to “Vishnu Vaibhavam”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 207 other followers

Blog Stats

  • 389,256 hits

Updates

Advertisements

%d bloggers like this: