Ten Verses on Sri Tripurasundari

 

श्री त्रिपुरसुन्दरी दशश्लोकी

By Dr Varanasi Ramabrahmam

हृदयाब्जेन भावमल्लिकाप्रसूनैः बुद्ध्योत्पलापुश्पैः

सद्वासना चम्पकैः सुमधुरमकरन्दान्वितवाक्मन्दारैः

अलंकुर्वन् सुगन्धिकुन्तलाम्बाम् श्यमलां मनोज्ञाम्

श्रीवेदपुरीस्वरप्रणयनीम् त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये

 

सुहृद्भाववीणानादैः रसमृदङ्गध्वानैः उच्छ्वास

निश्वासवायुलीनैः देवीश्रीदिव्यनाममुरलीरवैः श्रावयन्

स्वरझरीम् रागगङ्गाम् वीणावेणुमृदङ्गवाद्यरसिकाम्

श्रीवेदपुरीस्वरप्रणयनीम् त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये

 

लसत्कान्ञ्चनताटान्कयुगलां रसत्किन्किणीमेखलाम्

ताराकान्तितिरस्कारनासाभरणभासुराम् आनन्दताण्डवे

धिमिधिमिसंयोजितनूपुरां नटराजप्रेयसीम् राजराजेश्वरीम्

श्रीवेदपुरीस्वरप्रणयनीम् त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये

 

सकलवेदान्तसंसिद्धसुतन्त्वां गयत्रीं सर्ववेदान्तसंवेद्याम्

सकलभाषाशास्त्रकलारूपिणीम् सत्यसंपूर्णविज्ञानप्रदात्रीम्

परापश्यन्तीमध्यमावैखरीस्वरूपिणीम् तत्त्वमर्थस्वरूपिणीम्

श्रीवेदपुरीस्वरप्रणयनीम् त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये

 

सत्यज्ञानान्दस्वरूपिणीम् अस्तिभातिप्रियांसत्यशिवसुन्दरीम्

सच्चिदान्दस्वरूपिणीम् चिदाभासाम् मायाम् प्रणवाम्

सहृदयहृदयं गमां वेदान्तसरस्वतीं मौन्याम्

श्रीवेदपुरीस्वरप्रणयनीम् त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये

 

रामाम् त्रिभुवनमोहां प्रेमां श्यामां ललितां सौन्दर्य

स्वरूपिणीं श्यामकृष्णसोदरीम् उमां कामां शृन्गाररस

स्वरूपिणीं महाकामेस्वररतौत्सुक्यमहाकामेश्वरीम्

श्रीवेदपुरीस्वरप्रणयनीम् त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये

 

बालाप्रभृतदशनामयुतां दशविद्यासम्स्थिताम् आत्मदशाम् मनोदशातीतां निर्मलां निगमां सुन्दरेशमनोल्लासिनीम् मीनाक्षीम्

मनोन्मणीं मनोहरीं सुद्धमानसाम्

श्रीवेदपुरीस्वरप्रणयनीम् त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये

 

सहस्रनामविराजितां नानार्थस्वरूपिणीं तात्पर्याम्

तत्परां रसस्वरूपिणीं शान्तां नारायणीं भावनामात्र

सन्तुष्टहृदयां भगवतीं भवानीं भावातीताम्

श्रीवेदपुरीस्वरप्रणयनीम् त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये

 

ललितकलास्वरूपिणीं प्राणमयीं नादरूपां रागिणीं

सङ्गीतनाट्यलोलां काव्यालापविनोदिनीम् प्रीतिप्रणयस्नेह

स्वरूपिणीं रागतालयुतकालस्वरूपिणीं कालीम्

श्रीवेदपुरीस्वरप्रणयनीम् त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये

 

पूर्वसमुद्रस्थितां श्रियम् लक्ष्मीम् श्रीदेवीम् ईप्सितदाम्

ईश्वरीं सकलायुरारोग्यशुभसंप्रदात्रीं विजयाम्

अभयक्षेमस्थैर्यधैर्याश्वैर्यदात्रीम् विमलाम् शांकरीम्

श्रीवेदपुरीस्वरप्रणयनीम् त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये

Sree Tripurasundaree Dasa Slokee

Ten verses on Sree Tripurasundari

With the jasmine flowers of my emotion, the blue lotuses of my mind

With the champaka flowers of blissful memories, the coral of a voice sweet with honey

Do I adorn – my heart, a lotus, acts as the channel –

The purple-green goddess, enchanting with the overpowering scent of her hair.

It is to Tripurasundari, beloved wife of Vedapureshwara, that I turn.

 

With the veena[1] melody of my heartfelt love, the drumbeat of rasa[2]

With a wind symphony of breaths, the flautist’s tune formed by chanting the words “Sri Devi”

Do I make music for the goddess as a stream of sound, the Ganga of ragas, an aesthete of fine taste in the mridunga[3], the pipe and the veena

It is to Tripurasundari, beloved wife of Vedapureshwara, that I turn.

 

She whose ears glitter gold with her earrings as she jingles with her belt of gold and stone,

Her shining nose-ring eclipses the bright beauty of the stars

Her anklets ring in time and in tune with the steps of her blissful dance – for she, the queen of queens, is the lover of the lord of dance.

It is to Tripurasundari, beloved wife of Vedapureshwara, that I turn.

 

Gayatri, the origin of the full and complete Vedanta, who knows all there is to know about the Vedas

She in whom exists all arts, sciences and languages, she who dispenses knowledge complete and true.

She is the four modes of speech – purport, import, sense, sentence and utterance –

She forms the very essence of the meaning of ‘tat tvam[4]’.

It is to Tripurasundari, beloved wife of Vedapureshwara, that I turn.

 

She personifies the instinctual knowledge that is truth, charming as the light that is existence, beautiful in her blessed truth

She represents ‘sat-chit-aananda[5], a soul still shackled, illusion, the syllable ‘om’

She dwells within the hearts of the compassionate, Vedanta Saraswati, silence itself.

It is to Tripurasundari, beloved wife of Vedapureshwara, that I turn.

 

Beguiling, she confounds all three worlds, adorable in her darkness and elegant,

She stands for beauty, sister of the dark-skinned Krishna, Uma.

As a lover she symbolises the love rasa, the great goddess of love passionate in her devotion to her lord the god of love

It is to Tripurasundari, beloved wife of Vedapureshwara, that I turn.

 

She answers to 10 names, starting with Bala, well established in the 10 branches of meditative knowledge

The stage of Atman, the phase that transcends the mind

Faultless she embodies the Vedas, brightening Sundareshwara’s heart, Meenakshi.

She enchants minds as a jewel does, pure at heart.

It is to Tripurasundari, beloved wife of Vedapureshwara, that I turn.

 

Manifested through her 1000 names she means a million things

She is the purpose and the intention, the form of sound and rasa, peace itself, Narayani,

You need only to think of her to find contentment at heart, Bhagavati, Bhavani, the very quality that makes us rejoice.

It is to Tripurasundari, beloved wife of Vedapureshwara, that I turn.

 

 

She symbolises the fine arts and is at essence prana[6], she is the quality of sound, empassioned,

Atremble with music and dance, she delights in poetry and prose, adored she is embodies love and affection

She is time as dictated by the tune and the beat, Kali

It is to Tripurasundari, beloved wife of Vedapureshwara, that I turn.

 

She dwells on the eastern coast, a revered goddess splendid in her wealth she distributes gifts long wished for,

A goddess victorious she brings all happiness, health and life

Pure and forbearing, she gives power, courage, patience, and peace free from fear.

It is to Tripurasundari, beloved wife of Vedapureshwara, that I turn.

 

Sree Vedapureeswara is Lord Siva, the presiding deity of Pondicherry and Sree Tripurasundari is His Beloved Consort.

[1] The veena is a stringed instrument associated with southern Indian carnatic music.

[2] Rasa literally means juice, but is also a technical aesthetic term which refers to the impact literature has on your emotions.

[3] The mridunga is a kind of drum.

[4] Tat tvam asi literally means “You are that” a sentence of huge import from the Upanishads indicating that the human self is identifiable with the whole.

[5] This compound literally means “Existence-consciousness-bliss”.  It refers to the experience of Brahman that a yogi aims to, and can, reach.

[6] Literally “breath” and thus the vital breath, life.


7 Responses to “Ten Verses on Sri Tripurasundari”


 1. 1 Dr. Narayanan May 20, 2009 at 7:01 pm

  dear Sir,
  I am looking for sri Bala sahasra namam. I would appreciate
  if you send me in Sanskrit May be in pdf format
  Thanks and regards
  Dr. Narayanan
  narayani@emirates.net.ae

 2. 2 Lata Ahuja May 23, 2009 at 11:50 am

  Your poem on Tripurasundari is appreciated.

  We would be happy to publish it in our Sacred Space : Reflections section
  http://indiatravelogue.com/sacr/refl/reflmain.html

  Do mail us if you would like to share it with our readers. If you would like to send us a brief intro about yourself, or something more on the subject you are welcome.

 3. 3 Varanasi Ramabrahmam May 29, 2009 at 5:54 pm

  Dear Dr. Narayanan,
  Thank you for your kind response. I do not have any information or text about Bala sahasranaamam.
  Regards
  Varanasi Ramabrahmam

 4. 4 Varanasi Ramabrahmam May 29, 2009 at 5:59 pm

  Dear Ms. Lata Ahuja,
  Thank you for your kind appreciation. I have responded to you through e-mail. Please go through it.
  Regards
  Varanasi Ramabrahmam

 5. 5 Balram July 13, 2009 at 5:54 pm

  Atyant sundaram !!!!!!!!!!

  kim taavadatra chandah !

 6. 7 Rakesh Ramachandran October 15, 2009 at 6:18 am

  Hi

  Can I have the bala sahasranamam. I tried to search for it. but unable to find it.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 211 other followers

Blog Stats

 • 455,137 hits

Updates


%d bloggers like this: